Všeobecné obchodní podmínky společnosti

TITAN - Multiplast s.r.o.

se sídlem Jablonecká 1379, Smržovka, 468 51, IČO 25022229 zapsané v OR vedeným KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12444 pro prodej zboží právnickým osobám či osobám, jenž jednají při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti TITAN-Multiplast s.r.o., se sídlem Jablonecká 1379, Smržovka, PSČ 46851, identifikační číslo: 25022229, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12444 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi podmínky dodávek plastových polotovarů dodávky prodávajícím a právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy a smluvní strany svým podpisem stvrzují souhlas s těmito obchodními podmínkami. Výhrady ze strany kupujícího k těmto podmínkám jsou neúčinné a lze se od nich odchýlit pouze písemnou dohodou smluvních stran. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

 1. OBJEDNÁVKA MATERIÁLU

  1. Objednávku lze učinit faxem, e-mailem, poštou nebo telefonicky. Za případné chyby přitom vzniklé nepřebírá prodávající odpovědnost. Součástí objednávky je i požadavek na formátování nebo obrábění materiálu. Každou přijatou objednávku potvrdí prodávající písemně ve formě „Potvrzení objednávky“ obsahující i dodací a platební podmínky. Nesouhlas s obsahem „Potvrzení objednávky“ vyjádří kupující písemnou formou bez zbytečného prodlení. Nevznese-li kupující písemných námitek k obdrženému „Potvrzení objednávky“ do 3 dnů, je toto prodávajícím považováno za kupujícím odsouhlasené.
  2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s podmínkami používání zboží vč. (manipulace, údržby, skladování, čištění, skladování, instalace), které jsou uvedeny v návodech k užívání na webovém rozhraní https://www.titan-multiplast.cz. V případě odeslání objednávky e-mailem, kupující souhlasí se zasíláním zálohových a daňových dokladů v elektronické podobě ve formátu pdf na e-mailovou adresu, ze které byla objednávka odeslána.
  3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

 2. DODÁVKY MATERIÁLU

  1. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat zboží:
   • bez vad, v souladu se specifikací nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
   • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
  2. Ze skladu prodávajícího je zboží dodáno okamžikem převzetí kupujícím nebo smluvním Při rozvozech vlastní dopravou prodávajícího je zboží dodáno kupujícímu převzetím v místě plnění.
  3. Doprava materiálu je realizována na účet prodávajícího v rámci jeho pravidelných rozvozů vlastní dopravou nebo na základě zvláštního ujednání. Prodávající garantuje dodávku materiálu do 5 pracovních dní od zaslání „Potvrzení objednávky“ kupujícímu za paušální manipulační rozvozový poplatek dle aktuálního ceníku. Jinak je doprava realizována na účet kupujícího.
  4. Kupující je povinen provést po obdržení materiálu neprodleně řádnou přejímku a zkontrolovat druh, množství, rozměry a jakost.
  5. V případe zrušení přepravy ze strany zákazníka může být účtován storno poplatek.

 

 1. PODMÍNKY DODÁNÍ NESTANDARDNÍCH FORMÁTU DESKOVÝCH MATERIÁLU

  1. Materiál v podobě desek a profilů je kupujícímu dodáván ve standardních výrobních rozměrech nebo naformátován dle jeho požadavků specifikovaných v objednávce. Modul plochy desky pro stanovení prodejní ceny je závislý na typu materiálu:

   

  Dutinkové polykarbonátové desky

  Plocha desky v m2 pro stanovení ceny

  Pro šířkový formát (mm)

  2100

  modul 1050 nebo 2100

  1200

  modul 1200

  Pro délkový formát (mm)

  4000, 5000, 6000 a 7000

  modul 500

  minimální délkový zbytek z celého formátu 6000 nebo 7000 mm je 1500 mm

   

  Plné polykarbonátové a PET desky

  Plocha desky v m2 pro stanovení ceny

  Pro šířkový formát (mm)

  2050

  modul 1050 nebo 2050

  Pro délkový formát (mm)

  3050

  modul 1050

  1250

  modul 1250

   

  Plné akrylátové PMMA desky

  Plocha desky v m2 pro stanovení ceny

  Pro šířkový formát (mm)

  2050

  modul 1050 nebo 2050

  Pro délkový formát (mm) 

  3050

  modul 1050

  Výjimku tvoří zakázky, které byly vyrobeny na základě potvrzené objednávky kupujícího.

  1. Formátování desek podléha toleranci 'C' normy ČSN ISO 2768-1.

 

 

 1. CENY a PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Ceny zboží se řídí platnými aktuálními ceníky prodávajícího. Ceny jsou uváděny v českých korunách bez DPH a nejsou v nich zakalkulovány vedlejší náklady prodávajícího (doprava, balné atp.). Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.
  2. Prodávající je oprávněn požadovat za dodávky zboží platbu v hotovosti, poštovní poukázkou, bezhotovostním převodem a dalšími způsoby, které umožňují české právní předpisy, při dodání zboží, nebo před jeho dodáním.
  3. Prodávající může přistoupit k platbě na fakturu se splatností dle vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím uvedeném na vystaveném a kupujícímu odeslaném „Potvrzení objednávky“. Lhůta splatnosti běží vždy ode dne dodání materiálu, uvedeném na dodacím listu. Pokud úhrada faktury nebude v této lhůtě provedena, kupující je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Kupující uděluje v případě prodlení s úhradou závazku prodávajícímu nezrušitelný souhlas k odprodeji pohledávky vč. příslušenství třetí osobě.
  4. Pokud kupující odmítne odebrat již naformátovaný materiál, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši celé hodnoty zakázky (včetně ceny za formátování nebo jiné obrábění).
  5. Jednotlivé prodeje budou prováděny v rámci obchodního limitu - kreditu (Kč), určeného kupujícímu prodávajícím. Tento limit může prodávající měnit podle vývoje obratu a platební schopnosti kupujícího. V případě, že kupující nezaplatí předchozí prodeje do data splatnosti faktury, je prodávající oprávněn další prodej pozastavit do doby, než bude vypořádán dluh za předchozí prodeje.
  6. Kupující souhlasí se zasíláním zálohových a daňových dokladů v elektronické podobě ve formátu pdf na e-mailovou adresu, ze která byla objednávka odeslána. Případně může kupující uzavřít s prodávajícím Dohodu o zasílání daňových dokladů v elektronické podobě, ve které může určit jednu nebo více e-mailových adres pro doručování faktur v elektronické podobě

 

 1. REKLAMACE A VADY

  1. Reklamace zjevných závad tj. záměny zboží, odchylky od množství, rozměry mimo povolené tolerance nebo poškození zboží, které nebylo možné zjistit při převzetí, je třeba učinit do 3 dnů ode dne převzetí zboží písemnou formou.
  2. Reklamace skrytých vad je třeba učinit neprodleně po jejich zjištění písemnou formou a s doložením vzorků. Náklady na rozbory v rozhodčích laboratořích nese subjekt, v jehož neprospěch bylo rozhodnuto.
  3. Nebyla-li reklamace provedena řádně a včas, zanikají práva kupujícího z vad. Kupující se jich nemůže domáhat ani u soudu.
  4. Z vad zboží vznikají kupujícímu pouze tyto nároky:
   • odstranění vad opravou, jsou-li vady opravitelné
   • odstranění právních vad, je-li to možné
   • odstranění vad dodáním náhradního nebo chybějícího zboží, je-li to možné
   • poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny
  5. Vzniku kondenzátu v dutinkách polykarbonátových desek není možné zcela zabránit. Je způsobený difuzí vodních par stěnami desek a nemá vliv na funkci a vlastnosti materiálu. Na dodávky PC desek s uzavřenými dutinkami zalepovací páskou nebo uzamčenými dutinkami, prodávající neposkytuje záruku na vodotěsnost dutinek.

  6. Průniku prachových částic o rozměru < 20 μm do dutinek polykarbonátových desek nelze v místech s vysokou koncentrací prachových částic zcela zabránit. Je způsobený tzv. „vakuovým“ efektem vznikajícím při změnách teplot, a je umocněný silným statickým nábojem materiálu. Na dodávky PC desek s uzavřenými dutinkami zalepovací páskou nebo uzamčenými dutinkami, prodávající neposkytuje záruku na prachotěsnost dutinek.

  7. K podání reklamace využijte on-line formulář, využijte e-mail (reklamace@titan-multiplast.cz) reklamačního oddělení nebo kontaktujte obchodního zástupce.
 1. PŘECHOD VLASTNICTVÍ

  1. Vlastnictví dodaného zboží přechází na kupujícího dnem úplného zaplacení kupní ceny a vyrovnáním všech ostatních i v budoucnu vzniknuvších nároků prodávajícího, včetně sald na účtech z obchodních vztahů mezi stranami.
  2. Kupující je oprávněn se zbožím disponovat v rámci své obchodní činnosti. Kupující se zavazuje do doby úplného zaplacení dodávky a vyrovnání shora uvedených závazků informovat prodávajícího na jeho žádost o svých pohledávkách za dále prodané zboží, a to až do výše nezaplacené pohledávky prodávajícího z tohoto dodaného zboží a nevyrovnaným shora uvedeným závazkům.

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

  1. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo smluvním dopravcem.
  2. Prodávající neodpovídá kupujícímu za přímé či nepřímé škody nebo ušlý zisk vzniklý nesprávným použitím zboží, nebo použitím vadného zboží. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé na základě uzavřených kupních smluv s jinými osobami, zejména za škody následné nebo nepřímé.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Kupující se zavazuje v objednávce sdělit prodávajícímu IČO, bankovní spojení – platné číslo účtu, popř. poskytnout kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu.
  2. Kupující se zavazuje prodávajícímu neprodleně sdělit soudní opatření nebo jakékoliv zásahy třetí osoby, které se vztahují na jím dosud nezaplacené zboží. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jeho vstup do likvidace, vyhlášení konkurzu na podnik nebo pokud by jeho živnostenské oprávnění nebo podnik, družstvo či společnost zanikly. Kupující se rovněž zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti stávají se pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu ihned splatnými. Prodávající může v takovém případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží. Takovéto navrácení zboží není odstoupením od smlouvy. Zásahy vyšší moci, jako např. zásahy státu, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky či další objektivní překážky na straně prodávajícího, jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí. Totéž platí, i když uvedené události nastaly u subdodavatelů. 

 

Ve Smržovce dne 1.4.2020

Ing. Lukáš Horn
jednatel společnosti