Politika kvality
společnosti TITAN - Multiplast s.r.o.

 

Certified quality system DIN EN ISO 9001 2016

Certifikace

Politika kvality společnosti respektuje
všechny principy a požadavky normy ČSN EN ISO 9001: 2016

kontakt.jpg

Spokojenost zákazníků

Snadné formátování a opracovatelnost zaručuje narozdíl od kovů rychlou a levnou realizaci polotovarů

Recyklovatelnost

Naše plasty je možné recyklovat a znovu použit v dalších aplikacích, které šetří náklady a životní prostředí


Politika kvality společnosti TITAN-Multiplast s.r.o. (dále jen společnost) respektuje všechny principy a požadavky normy ČSN EN ISO 9001: 2016.

Je založena na principu spokojenosti zákazníků, jejichž reálné požadavky je společnost připravena zodpovědně plnit při dosahování stabilní a vysoké kvality produktů a činností společnosti, při dodržování dohodnutých termínů a při dosahování oboustranně vyhovujících obchodně finančních podmínek.

Předmětem podnikání společnosti jsou dodávky a obrábění plastových polotovarů. Součástí Politiky kvality ve společnosti je proto i systémová snaha vytvářet partnerské obchodní vztahy, jak s našimi zákazníky, tak i našimi dodavateli, aby cena obchodních i výrobních dodávek společnosti byla pro zákazníky i dodavatele výhodná a přitom náklady činnosti společnosti, vč. nákladů na dosažení dohodnutých parametrů kvality, byly pro společnost přijatelné.

Součástí Politiky kvality společnosti TITAN-Multiplast s.r.o. je také soustavná péče společnosti o své zaměstnance. V rámci Politiky kvality bude společnost pečovat o jejich vysokou kvalifikaci a kompetenci, o vytváření a udržování odpovídajícího pracovního prostředí nejen pro kvalitu činností společnosti, ale i o finanční, event. i jiné ocenění, v závislosti na výsledné kvalitě jejich činností. Realizace Politiky kvality je spojena s pořízením, distribucí a použitím nezbytných zdrojů hmotných i nehmotných. Součástí Politiky kvality je vědomí pracovníků společnosti o nezbytnosti zajištění a hospodárného využití těchto zdrojů, včetně zdrojů informačních, mimo jiné i pro dosahování a udržování vysoké kvality produkce.

Uvedené zásady Politiky kvality společnosti TITAN-Multiplast s.r.o. chtějí její pracovníci realizovat v souladu s obecně platnými legislativními podmínkami a s požadavky souvisejícími s předměty podnikání společnosti. S tím bezprostředně souvisí i požadavky na ochranu a zlepšování životního prostředí ve vztahu k činnosti společnosti a na ochranu a bezpečnost svých pracovníků, včetně bezpečnosti požární.

Politika kvality je základním podkladem a rámcem pro stanovování Cílů kvality. Ty budou ve společnosti vyhlašovány podle aktuálních potřeb společnosti a jejich zákazníků v souladu s obsahem této Politiky kvality a s obsahem dokumentace systému managementu kvality (dále jen SMK) společnosti obvykle jednou ročně a v rámci ročního přezkoumání účinnosti a efektivnosti SMK vyhodnocovány. V důsledku každoročního přezkoumávání účinnosti a efektivnosti SMK bude také vždy posouzena její aktuálnost z hlediska kontinuity a její další vhodnosti. S Politikou kvality budou seznámeni všichni pracovníci společnosti po jejím vyhlášení a vždy, dojde-li k jejím změnám.

Ing. Lukáš Horn
jednatel společnosti

Certified quality system DIN EN ISO 9001 2016Naším cílem je dodávat naše produkty plně vyhovující specifikaci požadavků v nejkratším možném termínu, k plné spokojenosti všech našich zákazníků. Jsme držitelem certifikace ISO 9001:2016. 
Certifikát ISO 9001:2016 CZ 
Certifikát ISO 9001:2015 EN