Pro nedestruktivní způsob testování nabízíme několik typů vysokonapěťových projiskřovacích přístrojů určených pro kontrolu svarů nebo celistvosti povrchů.

Zkušební postupy svarových spojů

Zkušební postupy svarových spojů se dělí na:

Destruktivní zkoušky

K destruktivním zkouškám patří například tahová zkouška, kdy se zkušební vzorek protahuje až k přetržení a zjišťují se síly k tomu potřebné. K destruktivnímu typu zkoušky patří také rázová tahová zkouška nebo zkouška ohybem a ohýbáním.

Nedestruktivní zkoušky

Nedestruktivní zkoušky probíhají na svarových spojích bez jejich porušení. To znamená, že nedestruktivní zkoušku lze provést i na finálním výrobku bez jeho znehodnocení. 


 

Vizuální kontrola

Základní nedestruktivní zkouškou je vizuální kontrola svařovaného spoje, jenž představuje jednoduché, ale často opomíjené opatření zajišťující kontrolu provedeného svaru. U vizuální kontroly se hodnotí zejména vzhled výronku. Vruby, viditelné lesklé okrajové pásy podél sváru nebo znatelné praskliny jsou základním znakem chybně provedeného svaru.

Zkoušení ultrazvukem, roentgenem nebo vysokým napětím

Dalším typem nedestruktivní kontroly je zkoušení ultrazvukem, roentgenem nebo vysokým napětím (jiskrová zkouška). Princip jiskrové zkoušky spočívá v hledání pórů nebo netěsností elektrickou jiskrou, kdy je nutné mít za testovaným svarem protielektrodu. Pokud to není možné, lze využít kovové fólie nebo vodivý drát. V některých případech, zejména u nádrží lze k tomuto účelu napusit nádrž vodou.

Zkouška přetlakem nebo podtlakem

Další typ nedestruktivní metody je zkouška přetlakem, která se používá zejména u svarů se zkušebním kanálkem nebo zkouška podtlakem. Tato zkouška se provádí pomocí speciálních podtlakových zvonů různých tvarů (vnitřní a vnější rohy, přímé svary) a vakuového čerpadla.